Agenda 2030 – Horreds Möbel

Vårt starka och för oss självklara engagemang vad gäller hållbar utveckling finns nu i en rapport och handlingsplan som vi har arbetat fram tillsammans med Almi. Rapporten beskriver de för oss relevanta fokusområden som vi kontinuerligt jobbar med i Agenda 2030*. Till varje fokusområde har vi tydliga mål med aktiviteter och actions.

Vi är ett litet företag som är stort nog att förstå att vi påverkar vår omgivning och tar därför ansvar. Vi beter oss etiskt med transparens och öppenhet. Vi har alltid med oss perspektivet kring hur beslut och aktiviteter kommer att påverka kunder, anställda, leverantörer och samhället runt omkring oss. Vi uppdaterar löpande vår kunskap om lagar, normer och riktlinjer på de marknader vi agerar. Vi bejakar de Mänskliga rättigheterna. Vi medvetandegör och följer upp så att våra policys kommuniceras.

* Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030. En handlingsplan med 17 globala mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet.

Våra fokusområden:

A2: Att verka för sunda arbetsvillkor
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför tar vi, som arbetsgivare, ansvar och lyfter de viktiga frågorna. Vi vill vara en plats där man kan utveckla sina bästa kvaliteter, må bra och där jämlikhet råder. Stöttar mål 8.

M2: Att verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser
Vi vill verka för att resurser används på ett smart och ansvarsfullt sätt. Det gör vi genom att t ex skapa möbler som håller över tid och genom återbruk. Vi vill fortsatt utmana oss och våra kunder att tänka cirkulärt för att på så sätt minska avfall och förbruka mindre resurser samtidigt som vi skapar värde för fler. Horreds möbler går t ex att renovera med reservdelar och utbyte av ytor. Stöttar mål 8 och 12.

K7: Att medvetandegöra kunder och konsumenter
Vi vill bidra till en hållbar konsumtion genom att medvetandegöra våra kunder om hur deras val påverkar världen och hur våra produkter kan vara ett medvetet val för klimatet. Vi vill med våra möbler skapa ett starkt uttryck med minsta avtryck. Stöttar mål 8 och 12.

E4: Att verka för en hållbar värdekedja
Vi vill så långt vi kan verka för en hållbar värdekedja och genom vårt engagemang i Möbelfakta och Svanen kan vi påverka. Vi vill sprida våra värderingar och tillsammans kan vi åstadkomma mer. Stöttar mål 8 och 12.

M1: Att förebygga föroreningar
Vi vill bidra till en renare värld genom att ta det ansvar vi kan. Vi förebygger och minimerar föroreningar, avfall och utsläpp genom t ex att endast använda oss av lokal grön el samt att allt vårt träspill återanvänds som energi i vår fjärrvärmeanläggning. Stöttar mål 7, 9 och 12.

S1: Att engagera oss i det lokala samhället
För oss är det lokala samhället viktigt och något som vi engagerar oss i på flera sätt. Vi verkar på en bruksort som vi värnar om och ligger oss varmt om hjärtat. För oss är det viktigt att göra medvetna val som t ex i valet av leverantörer. Kan vi bidra lokalt gör vi gärna det för vi vill bidra till att utveckla samhällen och sammanhang där vi verkar. All spill-energi går till det lokala fjärrvärmeverket och all el köps inom 30 km. Stöttar mål 8.

Vår hållbara resa
Efter att ha identifierat och konkretiserat fokusområden där vi har störst påverkan att skapa värde för oss och omvärlden har vi nu en tydligare plan framåt. Med utvecklingens fart kommer vi att succesivt anpassa vår affär för att kunna bli ännu mer hållbar. Vi kommer att utforska möjligheterna inom cirkulär ekonomi, där vi gärna ligger steget före. Siktet är inställt på den internationella marknaden där vi starkt kan bidra till en hållbar utveckling. Vi förbereder oss för att skapa win-win-win både för oss, våra intressenter och samhället i stort.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

2030